Oświadczenie o ochronie prywatności Cooking Store Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cooking Store Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Krakowie (adres ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków) wpisana do KRS pod numerem 0000377175. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Cooking Store Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a, 30–415 Kraków
– przez e-mail: biuro@cookingstore.pl
– telefonicznie: +48 12 350 60 230

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IODO). Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IODO można się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Cooking Store Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a, 30–415 Kraków
– przez e-mail: biuro@cookingstore.pl
– telefonicznie: +48 12 350 60 230

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów, usług, w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez spółkę Cooking Store.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”).

4. Odbiorcy danych

Będziemy udostępniać Pani/Pana dane naszym pracownikom związanym z realizacją celów przetwarzania oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne w tym zajmującym się obsługą systemów informatycznych, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych polegające na obsłudze przepływu pochodzącej od Pani/Pana poczty elektronicznej oraz przechowywaniu Pani/Pana danych. Ten podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu, aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzamy je wyłącznie na podstawie

Pani/Pana zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie podstaw do tego abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane.
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
e. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Paniprzesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
f. Przysługuje Pani/Pana także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pana prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: biuro@cookingstore.pl

7. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie, w akim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

8. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie przesyłanie Pani/Panu od nas informacji handlowych.

9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Start typing and press Enter to search