KONTAKT

 

I. Administrator danych osobowych

1) Cooking Store Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Cooking Store”), ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków jest administratorem danych osobowych.

2) Dane do kontaktu z nami:

a) E-mail: sklep@cookingstore.pl

b) Telefon: +48 12 383 39 41 lub +48 600 281 994

 

II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

3) Dla potrzeb kontaktu z użytkownikami naszej strony, którzy się z nami kontaktują przetwarzamy następujące dane: imię, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), inne dane znajdujące się w wiadomościach e-mail lub podane w formularzu kontaktowym.

4) Dane te będą przez nas przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania zadane przez użytkowników, na podstawie ich zgody wyrażonej poprzez wysłanie do nas pytania.

5) Dane osobowe zebrane przez nas mogą być przez nas przetwarzane także w celu dochodzenia naszych należności oraz w celu ustalenia odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony prawnie interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami osób trzecich.

 

III. Okres przechowywania danych

6) Dane przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie użytkowników przechowywane są przez nas przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji w związku z zdanym pytaniem.

7) Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami mogą być przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym zostały zebrane.

 

IV. Odbiorcy danych

8) Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi pracownicy i współpracownicy, obsługująca nas firma IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, księgowe lub kadrowe, nasi dostawcy oprogramowania i usług internetowych. W związku z powyższym, możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności poprzez zawarcie z podmiotem, do którego dane są przekazywane, umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych.

 

V. Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych

9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10) W przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na pytanie użytkownika naszej strony, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może to jednak spowodować niemożliwość uzyskania odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie.

11) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

12) W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VI. Dobrowolność podania danych

13) Dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

14) W przypadku wysłania do nas pytania przez użytkownika, podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.